Ticket to Ride France Ticket to Ride France

Pitomnik Airfield - December 19, 1942

Stalingrad Final Days
Eastern Front By: Nightbomber2 - Last update: 09/22/2009
Axis Player: Allied Player:
x4 x10 x6 x10
    first You play first


Historical Background:
Soviet forces are advancing towards Pitomnik Airfield where remnants of German units are being evacuated by Ju52s.
Sowieci nacieraj? na lotnisko Pitomnik, z którego odbywa si? ewakuacja okr??onych jednostek 6 Armii Gen. Paulusa.

Briefing:
Scenario based partially on actual events.
German Player receives 4 cards, Soviet Player 6 cards (Soviet Player starts the game)
Scenariusz oparty cz??ciowo na wydarzeniach autentycznych.
Niemcy: 4 karty, Sowieci: 6 kart. Sowieci zaczynaj?.

Conditions of Victory:
German Player receives medals also for evacuated infantry units (1 medal for 1 evacuated unit). Soviet Player gest medals for destroyed units. Pitomnik runways are temporary objectives for Germans.
Niemcy zdobywaj? medale tak?e za jednostki ewakuowane z lotniska Pitomnik (1 medal za 1 jednostk?). Rosjanie zdobywaja medale za zniszczone jednostki niemieckie oraz tymczasowe medale za zaj?cie heksów lotniska.

Special Rules:
To evacuate a unit it must be ordered and advanced to one of Pitomnik Airfield hexes. The evac is succesful when figure symbol or star is rolled (1D). To roll a dice, a unit must be eligible to attack (i.e. it may move one hex and try to evac). If a granade is rolled a unit may attack normally, but cannot be evacuated (it simulates a unit's commander's decision to protect other fellow soldiers trying to escape). A plane on the runway is a Storch. Some German units are outnumbered and crippled.
THree of the German units have AT capability (badges).
In the begining of every turn German player may check if the relief force of General Hoth is about to arrive on the board. If a tank symbol is rolled, one German tank unit may be placed anywhere on the right edge of the board (German Player's choice).
Air Rules are in effect. Give one Air Sortie card to each of the players. After playing an Air Sortie Card a plane may be placed on any of the board edges (this simulates an encirclement status of the battle).
Aby ewakuowa? jednostk? koniecze jest jej wej?cie na hex lotniska i wyrzucenie symbolu piechoty lub gwiazdki. Je?li jednostka ju? jest na lotniskui ma pdj?? prób? za?adunku, musi by? jej wydany rozkaz i musi wykona? skuteczny rzut. Aby móc wykona? rzut na ewakuacj?, jednostka musin mie? zdolno?? wykonania ataku. Je?li wynikiem rzutu jest granat, jendostka nie mo?e si? ewakuowa?, ale mo?e atakowa?. Ma to symulowa? podj?cie przez dowódc? pododdzia?u samodzielnej decyzji o walce do ostatniego ?o?nierza zamiast ewakuacji i os?anianiu kolegów.
Samolot na lotnisku to Storch.
Wi?kszo?? jednostek niemieckich ma zmniejszone stany na skutek poniesionych strat.
TRzy niemieckie jednostki posiadaj? bro? p-panc.
Na pocz?tku ka?dej tury gracz niemiecki mo?e wykona? rzut ko?ci? w celu ustalenia, czy z odsiecz? przybywa forpoczta grupy pancernej Gen. Hotha. Wyrzut czo?gu oznacza mo?liwo?? ustawienia jednej jednostki pancernej na lewym skrzydle wojsk niemieckich, na dowolnym heksie kraw?dzi planszy.
Air Rules stosuje si?. Ka?dy z graczy otrzymuje jedn? kart? Air Sortie na pocz?tku gry. Po zagraniu karty Air Sortie, gracz mo?e ustawi? samolot na dowolnym kraw?dziowym heksie na ca?ej mapie.

Scenario Bibliography:
Guido Knopp, "Stalingrad".

Warning:
Please note that this scenario was not approved by Richard Borg or Days of Wonder, so you have to check yourself about playability, potential gaming issues, etc.

Set-up Order
2
2
1
1
11
2
2
5
2
8