Ticket to Ride France Ticket to Ride France

Szturm na Leningrad - November 06, 1941

Unternehmen Barbarossa
Eastern Front By: Nightbomber2 - Last update: 09/23/2009
Axis Player: Allied Player:
x5 x10 x3 x10
first You play first    


Historical Background:
Niemieckie oddzia?y przypuszczaj? pierwszy zimowy szturm na umocnione przedpole Lenigradu.

Briefing:
Niemcy: 5 kart, Sowieci 2 karty. Pocz?wszy od drugiej tury gracz sowiecki dobiera 1 kart?, nie mo?e ich mie? wi?cej ni? 6.
10 medali daje zwyci?stwo, jednak warunkiem zwyci?stwa Niemców jest zaj?cie przynajmniej jednego heksu miasta.
Zniszczenie niemieckiej i sowieckiej jednostki pancernej dowodzonej przez bohatera premiowane jest dwoma medalami zwyci?stwa.

Conditions of Victory:
Ka?dy zaj?ty heks miasta to tymczasowe dwa medale zwyci?stwa dla Niemców.

Special Rules:
Niemieckie specjalne jednostki piechoty to jednostki in?ynieryjne.
Obydwie karty Air Sortie otrzymuje gracz niemiecki. Gracz Sowiecki nie mo?e stosowa? kart Air Sortie i Air Power. Po wylosowaniu takiej karty odrzuca i bierze inn?
Zasady Blitz stosuje si?.
Zasad? Komisarza Politycznego stosuje si?.
Jeden z niemieckich i sowieckich oddzia?ów pancernych dowodzony jest przez bohatera.
Pojedyncza figurka sowiecka w lesie to snajper Wasilij Zajcew.
Jednostki sowieckie oznaczone X to robotnicze bataliony obrony Leningradu. Ich zniszczenie nie generuje medali po stronie niemieckiej.

Warning:
Please note that this scenario was not approved by Richard Borg or Days of Wonder, so you have to check yourself about playability, potential gaming issues, etc.

Set-up Order
11
1
1
8
4
4
4
4
7
4
2
3