Ticket to Ride France Ticket to Ride France

Assault on Kyu Siang River - June 05, 1944

Pacific Theater By: Nightbomber2 - Last update: 09/23/2009
Axis Player: Allied Player:
x3 x8 x6 x8
    first You play first


Historical Background:
Scenariusz fikcyjny. Ofensywa ameryka?ska na umocnione pozycje Japo?czyków na rzecze Kyu Siang. Amerykanie skoncentrowali swoje si?y na po?udnie od rzeki. Utajnienie operacji powiod?o si?. Japo?czycy zbyt pó?no zorientowali si?, w którym rejonie uderz? Amerykanie i posi?ki dla obro?ców s? dopiero w drodze. Je?li dowództwo japo?skie zdo?a przemie?ci? dodatkowe oddzai?y w rejon natarcia, obro?cy b?d? mieli szanse na utrzymanie pozycji nad rzek?.

Conditions of Victory:
Japo?czycy: 3 karty, Amerykanie: 6 kart. Amerykanie ruszaj? pierwsi. 8 medali do zdobycia.

Special Rules:
Air Rules stosuje si?. Ka?dy z graczy otrzymuje po jednej karcie Air Sortie. Na lotnisku ameryka?skim stacjonuj? dwa samoloty Corsair, na japo?skim jeden Zero.
W ka?dej turze gracz japo?ski:
1. dobiera jedn? kart? wi?cej (maksymalnie do 5),
2. mo?e wykona? rzut 1K aby sprawdzi? czy przybywaj? posi?ki. Figurka wyrzucona na ko?ci wskazuje jak? jednostk? mo?e on umie?ci? na dowolnym heksie swojej kraw?dzi mapy, jednak musi zagra? odpowiedni? kart? sekcji i w tej sekcj mo?e umie?ci? posi?ki. Umieszczenie jednostki na planszy ko?czy jej ruch w danej turze.
W centrum pozycji japo?skich znajduje si? urz?dozny przez Japo?czyków obóz pracy alianckich je?ców. Za jego zdobycie gracz ameryka?ski otrzymuje dwa medale. Po jego zaj?ciu gracz ameryka?ski mo?e natychmiast na dowolnym s?siednim heksie ustawi? jednostk? piechoty sk?adaj?c? si? z 3 figurek (symuluje to uwolnienie i uzbrojenie grupy jenców alianckich). Jednostk? t? moo?na oznaczy? symbloem x (depleted unit). Zniszczenie tej jednostki przez Japo?czyków nie daje medalu.
Wszystkie cele to tymczasowe obiekty medalowe.
Na zachód od obozu pracy znajduje si? kwatera wojsk japo?skich. Jej zaj?cie zmniejsza ilo?? kart w r?ku Japo?czyka wg zasad ogólnych.
Rzeka jest rzek? forsowaln?.

Warning:
Please note that this scenario was not approved by Richard Borg or Days of Wonder, so you have to check yourself about playability, potential gaming issues, etc.

Set-up Order
3
2
1
1
7
1
1
2
5
1
1
2
6
12
7
4
2
5
5
1